Økonomistyring og informatik

Improvisationens mellemspil

Inspireret af musik-improvisationens dialogformer udforskes en alternativ måde at arbejde med feedback, som kan supplere og kvalificere den systematiske feedbacks strategiske asymmetri. Med afsæt i Martin Heideggers begrebsapparat om at bygge og at bo konkluderes, at vi som et supplement eller et alternativ til systematisk feedback som asymmetrisk kommunikation har mulighed for at arbejde hen mod improvisationens mellemspil, der ikke er tynget af subjekt/objekt-dualisme og mål/middel-tænkning; men derimod pleje som forudsætning for en fremvoksende arbejdskultur og -dialog, der er ikke-forskudt temporalt og rumligt. Eksemplerne hentes overvejende fra improvisationesmusikken verden, og dette perspektiv forsøges skrevet frem som en oplagt og realisérbar mulighed for øget trivsel, kvalitet og overraskende performance for alle ansatte både i offentlige og private organisationer.